Az Ön által megadott személyes adatainak védelme kiemelten fontos az éttermünk számára. Az internet használata útján, részére eljuttatott valamennyi személyes adatot ugyanolyan magas szintű védelemmel kezelünk, mintha azokat egyéb úton vagy formában bocsátották volna rendelkezésére.

https://internorth.hu weboldal különböző cookie-kat (továbbiakban süti) használ az oldal működtetésének, használatának megkönnyítése és az azon végzett tevékenység nyomon követése, valamint a releváns ajánlatok megjelenítése érdekében. A süti a hatékony és korszerű felhasználói élményt nyújtó online szolgáltatás működéséhez szükséges technológiai megoldás, egy olyan változó tartalmú adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások a böngészőben tárolnak el az érvényességi ideig.

 1. Az adatkezelő adatai
 • Az Adatkezelő megnevezése:
 • Az Adatkezelő képviselője:
 • Az Adatkezelő cégjegyzékszáma:
 • Az Adatkezelő székhelye:
 • Az Adatkezelő telefonos elérhetősége:
 • Az Adatkezelő elektronikus elérhetősége:
 • Az Adatkezelő postai címe:
 • Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője: nem foglalkoztat ilyen személyt az Adatkezelő.
 1. Az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

Az Adatkezelő adatkezelési gyakorlata során mindig alkalmazza és betartja a rá és tevékenységére vonatkozó hatályos jogi szabályozást, különösen a következőket:

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletét, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
 • A 2011. évi CXII. törvényt, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.).
 • A 2008. évi XLVIII. törvényt, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
 • A 2001. évi CVIII. törvényt, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ekertv.).
 • Az 1995. évi CXIX. törvényt, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Kkt.).
 1. A sütik típusai

A)Szükségszerű sütik: Ezek a sütik szükségesek ahhoz, hogy böngészni tudjon a honlapon, továbbá bizonyos funkciók megfelelően működjenek.

B)Funkcionális sütik: Ezek a sütik a honlap funkcionalitását javítják azáltal, hogy megjegyzik az Érintett preferenciáit.

C)Teljesítmény sütik: Ezek a sütik javítják a honlap teljesítményét és így jobb felhasználói élményt biztosítanak.

D)A weboldal statisztikájának kezeléséért felelős sütik: Ezeket a sütiket azért alkalmazzák, hogy nyomon követhető legyen a honlap látogatójának viselkedése, a visszatérő látogatások gyakorisága, például annak érdekében, hogy meghatározható legyen, hogy melyek a leglátogatottabb oldalak a honlapon belül.

E)Online hirdetési viselkedést követő sütik: Ezeket a sütiket arra használják, hogy a látogató érdeklődési körére szabott hirdetések jelenjenek meg az adott honlapon.

 1. A honlapunkon az alábbi szolgáltatók hirdetési sütijeit használjuk

A honlapunkon nem alkalmazunk harmadik féltől származó hirdetéseket.

 1. Az adatkezelés célja
 • https://internorth.hu honlap fejlesztése.
 • Az Érintett navigációjának megkönnyítése a honlapon és a honlap funkcióinak elérésnek biztosítása.
 • Statisztikai célú webanalitikai mérések készítése arról, hogy az Érintett a honlap mely részeit látogatja.
 • A böngésző felhasználók megkülönböztetése.
 • Hirdetések megjelenítése a honlapon az Érintett érdeklődési köre alapján.
 • Érdeklődési körének megfelelő hirdetések (remarketing) megjelenítése más honlapon (pl.: közösségi oldalakon).
 • Honlap használat elemzés annak érdekében, hogy testreszabott tartalmat jeleníthessünk meg.

Az Adatkezelő a leírt céltól eltérően nem használja fel az Érintett személyes adatait.

 1. Az adatkezelés jogalapja
 • Az adatkezelésre a Felhasználók önkéntes és kifejezett hozzájárulásával kerül sor. A hozzájárulás megadása az Adatkezelő https://internorth.hu weboldalának felkeresésekor történik, ezen tájékoztató egyidejű elektronikus elolvasásával és elfogadásával.
 • A Felhasználó a hozzájárulását nem köteles megadni, de annak hiányában a honlap kényelmi funkció nem a megfelelő formában működnek majd, ami csökkentheti a felhasználói élményt, de előfordulhat az is, hogy a honlap a tervezettől eltérő formában fog működni a böngészőben, valamint a honlap nem minden funkciója lesz használható.
 1. A kezelt adatok köre

A honlap működtetése során technikailag rögzítésre kerülnek a Felhasználó informatikai számítástechnikai eszközének (számítógép, laptop, tablet, mobiltelefon) azon adatai, melyek a honlap felkeresése során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Rögzítésre kerülnek továbbá a böngészéssel kapcsolatos adatok is, valamint földrajzi adat, érdeklődési kör, preferenciák.

A kapcsolati űrlap használata során, amennyiben sikeres üzenet küldés történik, a megadott nevet és email címet tároljuk, válaszadás céljából.

 1. Az adatkezelés időtartama

A honlap működése során létrejövő sütik egy része (session) az oldal bezárásával törlésre kerülnek. A Google weboldal analitikához tartozó sütik időtartama:

_ga : két év, _gid: 24 óra, _gat: 1 perc

 • A visszavonásához és a törléshez való jog nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
 1. Az Érintett jogai személyes adatainak kezelésével kapcsolatban
 • Átlátható tájékoztatást kapjon az adatainak kezelésével kapcsolatban.
 • Visszajelzést kapjon az adatkezelés folyamatban levőségéről és az átlátható tájékoztatásban szereplő információkat megkapja.
 • A rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat helyesbítsék, vagy a hiányos személyes adatokat kiegészítsék.
 • A rá vonatkozó személyes adatokat töröljék.
 • Kérésére az Adatkezelő az adatkezelést korlátozza.
 • Személyes adatait megfelelő formátumban megkapja és azokat más adatkezelőnek továbbítsa.
 1. A személyes adatok törlése
 • A személyes adatok törlése, az Érintett közreműködése nélkül is megtörténik a 8. pontban foglaltak szerinti határidőig.
 • A technológiailag fejlett böngészők engedélyezik a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezett beállításként elfogadja a sütiket, de ezeket a beállításokat az Érintett megváltoztathatja, így a böngésző meg tudja akadályozni az automatikus elfogadást és minden alkalommal fel tudja ajánlani a választás lehetőségét, hogy engedélyezi-e a sütiket. A legnépszerűbb böngészők süti beállításaival kapcsolatosan az alábbi linkeken kaphat további tájékoztatást:

–     Google Chrome

–     Firefox

–     Internet Explorer

–     Microsoft Edge

–     Safari

–     Opera

 • Amennyiben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vagy a bíróság az Érintett személyes adatainak törlését kéri, akkor az a jogerős határozatban, végzésben foglaltak szerint történik meg.
 1. Az adatok megismerése

Az adatkezelés időtartama alatt, az adatkezeléssel érintett adatokat az Adatkezelő által foglalkoztatott munkavállalók, feladatuk ellátáshoz szükséges ideig és mértékben ismerhetik meg, titoktartási kötelezettség terhe mellett.

 1. Adattovábbítás

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat, a 13. pontban megnevezett adatfeldolgozókon, valamint a hatályos jogszabályokban megfogalmazott előírások kivételével, harmadik félnek nem továbbítja.

 Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő, az 7. pontban felsorolt személyes adatok kezelése során, az adatok tárolásának és rendelkezésre állásának biztosítása érdekében, tárhely szolgáltatás céljából adatfeldolgozókat vesz igénybe. Más célból az Adatfeldolgozókat nem veszi igénybe az Adatkezelő. Az adatfeldolgozás időtartamát az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók közötti hatályos szerződés tartalmazza.

Az adatfeldolgozók megnevezése és elérhetőségeik:

 • Cég név: Ab Plusz Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság

Weboldal:       https://www.abplusz.hu

Cégjegyzékszám:        13-06-068037

Székhely:        2049 Diósd, IV. Béla király utca 48.

Adószám:       21586091-2-13

E-mail:            abplusz@abplusz.hu

Telefonszám:  +36 (20) 362 6984 

 • Cég név: Google LLC

Cím: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Adatvédelmi információk: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

https://gsuite.google.com/terms/dpa_terms.html 

 • Cég név: WordPress – Automattic Inc.

Cím: 60 29th Street #343 San Francisco, CA 94110, USA

Adatvédelmi információk: https://hu.wordpress.org/about/privacy/

Az Adatkezelő, más adatfeldolgozót nem vesz igénybe ezen adatkezelés során.

 Az Érintett jogérvényesítési lehetőségei

 • Személyes adataival kapcsolatos jogait az Adatkezelőnél, az 1. pontban felsorolt elérhetőségeken keresztül érvényesítheti. Az Adatkezelő a hatályos szabályozások alapján a hozzá beérkezett kérelmet, panaszt kezeli és az eljárás eredményéről az Érintettet tájékoztatja.
 • Az Érintett az Adatkezelő adatkezelési tevékenységével kapcsolatos panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., weboldal: naih.hu) fordulhat.
 • Az Érintett jogosult bírósági eljárást indítani az Adatkezelő tevékenységi helye szerint illetékes bíróságon, amennyiben a hatályos jogszabályok szerinti jogait az Adatkezelő megsértette.

 Titoktartás

Az Adatkezelő, a partnerei, ügyfelei személyére, adataira, az Adatkezelővel fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi információt üzleti titokként kezeli.

 Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott és általa kezelt személyes adatokat saját tulajdonú és üzemeltetésű, illetve a 13. pontban megjelölt Adatfeldolgozók által üzemeltetett szervereken tárolja. Az említett szerverek, a jogosulatlan felhasználás és az azzal kapcsolatos visszaélések megelőzése érdekében, korszerű, a technológiai fejlettségnek megfelelő műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedések vannak védve. Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók biztonsági eljárásaikat rendszeresen ellenőrzik és a technológiai fejlődéssel összhangban fejlesztik.

 Az adatkezelési tájékoztató módosításának lehetősége

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót a felhasználók értesítése mellett, egyoldalúan módosítsa.